Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej

NASZA WIZJA

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

NASZA MISJA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze  i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.

Wychowankowie, potrzebujący wsparcia, znajdują fachową pomoc u nauczycieli i specjalistów.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

Organizujemy imprezy, które pozwalają nam i wychowankom wspólnie z rodzinami, przyjemnie spędzić czas.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.

Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Coraz więcej mamy nowoczesnego sprzętu i mebli. Stale wzbogacamy bazę przedszkola o ciekawe pomoce dydaktyczne  i zabawki. Dbamy o higienę, ruch  i aktywne spędzanie czasu.

Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.

Kadra, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

 • Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo.
 • Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Kształtuje postawy moralne, proekologiczne.
 • Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
 • Organizuje sprawne zarządzanie placówką.
 • Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem   i możliwościami rozwojowymi.

Tworzenie warunków do rozwoju aktywności własnej dziecka oraz względem innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności poprzez:

 • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
 • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
 • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, mediami, pozyskiwanie sponsorów.

PROGRAMY W PRZEDSZKOLU

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w oparciu o programy wydawnictwa: „Zanim będę uczniem” E. Tokarska, J. Kapała

GŁÓWNE METODY PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy różne metody wyzwalające twórczą aktywność wychowanków.

– „Dziecięca Matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska i E. Zielińska

– „Kinezjologia edukacyjna” – P. Dennisona

– „Pedagogika Zabawy” – Klanza

– „Metoda Dobrego Startu” – M. Bogdanowicz

– „Metoda Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne

– „Gimnastyka rytmiczna” – A. i M. Kniessów

– „Gimnastyka twórcza” – R. Labana

– Koncepcja muzyczna – C. Orffa

– „Aktywne słuchanie muzyki” – B. Strauss

– „Sylabki” – nauka czytania – J. Cieszyńska

– „Wczesna nauka czytania” – I. Majchrzak

Szybko zmieniający się świat nie pozwala stać nam w miejscu. Dlatego, też nie zamykamy się na nowe pomysły, formy i metody pracy z dziećmi. W dalszym ciągu pragniemy się rozwijać i doskonalić.

MODEL ABSOLWENTA NASZEGO PRZEDSZKOLA

NASZ ABSOLWENT JEST:

 • dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,
 • aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty,
 • wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,
 • ma pozytywny obraz własnego „ja”,
 • umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
 • odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z  innymi ludźmi, respektuje ich prawa,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

GŁÓWNE FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

 • Zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców.
 • Zebrania grupowe wraz z dziećmi prowadzone metodami aktywnymi.
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci.
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami.
 • Prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, wytwory dziecięcej ekspresji).
 • Organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców.
 • Organizacja uroczystości, inscenizacji, konkursów.
 • Włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych.
 • Konkursy, wycieczki.
 • Zamieszczanie na stronie internetowej porad dotyczących wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Wydawanie folderu informacyjnego na dni otwarte.