Procedura przydziału dzieci do grup

Procedura przydziału dzieci do grup
w Przedszkolu Publicznym w Woli Rzędzińskiej

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U z 2017 r. poz. 649)

Cel procedury:

 

 • stwarzanie optymalnych warunków organizacyjnych,
 • zapewnienie dzieciom warunków pobytu w przedszkolu odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych

 

Zakres procedury:

Dokument reguluje zasady przydziału dzieci do grup po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego
oraz w naborze uzupełniającym w trakcie roku szkolnego.

Definicja przedmiotu procedury:

Przez przydział dziecka do grupy rozumie się wskazanie nazwy grupy, określenie grupy wiekowej
oraz imienne wskazanie nauczycielek w grupie.

Kogo dotyczy procedura:

Do przestrzegania procedury zobowiązany jest dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna.

Zasady:

 

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów odbywa się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Liczbę grup oraz liczbę miejsc w danym roku szkolnym określa organ prowadzący w projekcie arkusza organizacyjnego przedszkola.
 3. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od:
 4. liczby grup zatwierdzonych przez organ prowadzący,
 5. liczby miejsc w przedszkolu,
 6. liczby miejsc w konkretnej grupie wiekowej
 7. liczby i wieku dzieci nowo zgłoszonych
 8. liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.
 9. Przydziału dzieci do grup dokonuje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, najpóźniej do 29 sierpnia danego roku.
 10. Przydział dzieci do poszczególnych grup uwarunkowany jest wiekiem dziecka, potrzebami, zainteresowaniami, uzdolnieniami, rodzajem i stopniem niepełnosprawności, frekwencją, poziomem funkcjonowania społecznego oraz indywidualnymi potrzebami dzieci, które określają członkowie Rady Pedagogicznej.
 11. Dyrektor i rada pedagogiczna dokonując przydziału dzieci do grup mają zawsze na uwadze dobro dziecka.
 12. Jeżeli po dokonaniu naboru istnieje możliwość utworzenia w nowym roku szkolnym grupy jednorodnej wiekowo wówczas dzieci przydzielane są do swojej grupy wiekowej.
 13. Jeżeli po dokonaniu naboru nie można zorganizować grup jednorodnych wiekowo, dzieci są łączone w grupy zbliżone wiekowo ( 3-4, 4-5, 5-6 latki).
 14. Praca w oddziałach mieszanych prowadzona będzie na dwóch poziomach, dostosowana do rozwoju, indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
 15. Każdy nauczyciel pracujący w grupie mieszanej zobowiązany jest dobierać treści, metody i formy pracy kierując się zasadą indywidualizacji.
 16. Listy dzieci z podziałem na grupy udostępniane są rodzicom/ opiekunom prawnym do dnia 31 sierpnia każdego roku na terenie przedszkola w sposób przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania: 29.06.2017 r.