Regulamin Przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

 

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do przedszkola stanowi dokładnie wypełniony wniosek.
 2. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
 3. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 4. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych – osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające pełne bezpieczeństwo.
 5. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację, tzn. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
 6. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii, tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
 7. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
 8. Czas pracy przedszkola od godziny 6:00 – 17:00 /od poniedziałku do piątku/. Dokładny czas otwarcia placówki dostosowany jest do corocznych deklaracji Rodziców.
 9. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:15. Natomiast o 8:30 przedszkole jest zamykane.
 10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 11. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia reguluje    Uchwała Rady Gminy Tarnów, którą podaje się do wiadomości rodzicom.
 12. Opłatę za korzystanie z usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych wykraczających poza podstawę programową rodzice wnoszą w wysokości 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.
 13. Z opłat za świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych wykraczających poza podstawę programową zwolnione są dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 14. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
 15. Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za Przedszkole w terminie do 10 każdego miesiąca bezpośrednio u intendenta lub na konto przedszkola.
 16. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku:
 • nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 14-tu dni od rozpoczęcia roku szkolnego
 • nie uiszczania przez rodziców /opiekunów prawnych/ opłat  za  pobyt  dziecka w przedszkolu w wyznaczonym terminie
 • gdy zachowanie dziecka stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci a rodzice nie wykazują zainteresowania i nie podejmują współpracy proponowanej przez przedszkole
 1. Skreśleniu  z listy nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
 4. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, a także  oczekiwań rodziców.
 5. Ramowy rozkład dnia zawiera:
 • godziny pracy Przedszkola;
 • godziny pracy poszczególnych oddziałów;
 • godziny posiłków;
 • harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych Przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego.
 1. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione do przedszkola.
 2. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  u dyrektora do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje  rezygnacja.