Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

 

REGULAMIN

 FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM w WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

§1

 1. Na podstawie art. 108a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) na terenie Przedszkola Publicznego w Woli Rzędzińskiej funkcjonuje szczególny nadzór nad pomieszczeniami przedszkola oraz terenem wokół przedszkola w postaci środków technicznych umożliwiających rejestracje (monitoring). Administratorem danych osobowych uzyskanych na nagraniach monitoringu jest Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej reprezentowane przez dyrektora.
 2. Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia przedszkola.
 3. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu, miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.

§2

 1. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym przedszkole, tj. Gmina Tarnów dyrektor przedszkola podejmuje decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania monitoringu wizyjnego w przedszkolu.
 2. Utrzymanie funkcjonowania monitoringu zostało poprzedzone konsultacjami z radą pedagogiczną, oraz radą rodziców, pozwalając nauczycielom, rodzicom na wyrażenie swojej opinii i faktyczny udział w procesie decyzyjnym dotyczącym funkcjonowania kamer na terenie przedszkola.
 3. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE można zapoznać się na stronie internetowej przedszkola w zakładce BIP oraz na tablicy ogłoszeń lub w innym widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 4. Dyrektor informuje rodziców i pracowników przedszkola o utrzymaniu funkcjonowania  monitoringu, w sposób przyjęty w danym przedszkolu.
 5. Dyrektor przedszkola przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

§3

 1. Rozmieszczenie kamer na terenie przedszkola zostało przeprowadzone w taki  sposób, aby zapewnić poszanowanie godności i dóbr osobistych dzieci, pracowników i innych osób przebywających w jej obszarze.
 2. Elementy monitoringu, miejsce zainstalowania rejestratora oraz sposób rozmieszczenia kamer określa  załącznik nr 1.
 3. Zgodnie z art. 108a ust. 3 Prawa oświatowego monitoring przedszkolny nie obejmuje:

 

 • pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;
 • pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników;
 • pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
 • gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
 • szatni i przebieralni.

4. W sytuacji zaistnienia wyjątkowych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu dzieci i pracowników lub mieniu przedszkola dyrektor może podjąć w przyszłości decyzję o umieszczeniu kamery w ww. pomieszczeniach.

§4

 1. Rejestracji na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 2. System monitoringu wizyjnego składa się z:
 • kamer stacjonarnych rejestrujących zdarzenia wewnątrz budynku Przedszkola oraz na zewnątrz w kolorze i rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
 • serwera;
 • rejestratora umożliwiającego podgląd obrazu, znajdującego się w kancelarii Dyrektora.;

3. Dostęp do obrazu i zapisu z monitoringu posiada: dyrektor, społeczny zastępca dyrektora, konserwator, intendent a w sytuacjach uzasadnionych pracownik za zgodą dyrektora.

4. Osoby, które mają wgląd do zarejestrowanego obrazu mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych oraz posiadają stosowne upoważnienie wydane przez administratora danych.

5. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowane przez okres nieprzekraczający 2 tygodni od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

6. Po upływie okresu przetwarzania uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają skasowaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami  prawa.

7. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

8. Prawo do ustalenia bądź zmiany hasła dostępu systemu monitoringu ma tylko dyrektor szkoły.

§5

 1. Zapis z monitoringu może być udostępniony innym osobom lub podmiotom jedynie na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 2. Udostępniając nośniki z materiałem nagrań uprawnionym podmiotom mają zastosowanie następujące zasady:
 • podmiot ubiegający się o nagranie zwraca się pisemnie o jego zabezpieczenie i udostępnienie zgodnie z załącznikiem nr 2,
 • przedstawiciel podmiotu uprawnionego do odbioru nośnika z nagraniem pisemnie potwierdza odbiór nośnika;
 • nośnik zostaje zapakowany do koperty, którą należy opieczętować.
 • udostępnienie danych z monitoringu rejestruje się w ewidencji udostępnień, prowadzonych przez dyrektora, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wnioski o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego przedszkola podlegają zarejestrowaniu w rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie przedszkola, wraz z potwierdzeniem odbioru nagrania.